Hidrologija
Kartografski prikazi mreža hidroloških stanica površinskih voda i podzemnih voda prve (freatske) izdani i izveštajnih hidroloških stanica; osnovni podaci o hidrološkim stanicama; aktuelni podaci o stanju površinskih voda; prognoze voda i ledenih pojava na rekama; informacije o bazi hidroloških podataka, o hidrološkim godišnjacima, o stručnim mišljenjima u postupku pribavljanja vodoprivrednih uslova.
Mreža stanica površinskih i podzemnih voda
Prikaz organizacione šeme upravljanja mrežom hidroloških stanica i slivova većih reka, raspored hidroloških stanica za praćenje karakteristika režima površinskih i podzemnih voda. Osnovni tehnički podaci i programi koji se realizuju na hidrološkim stanicama.
Stanje i prognoza voda
Kartografski prikaz mreže izveštajnih hidroloških stanica, aktuelni dnevni i godišnji podaci, prognoze vodostaja za 2 do 4 dana, karakteristične vrednosti vodostaja, proticaja i temperatura vode za izveštajne stanice na Dunavu, Tisi, Savi i Moravi. Informacija o delatnosti službe za prognozu voda.
Hidrološke analize
Praćenje stanja i režima površinskih voda na teritoriji Srbije; analiza i obrada elemenata bilansa voda; obrada i kontrola hidroloških parametara; vođenje arhive i baze hidroloških podataka površinskih i podzemnih voda; priprema i izdavanje hidroloških podataka; izrada hidroloških analiza, elaborata i studija; izrada hidroloških osnova za pojedine slivove, područja i celu teritoriju Srbije i prikaz generalizovanih informacija u formi karti, regionalnih zavisnosti i sl.; izučavanje prostorne i vremenske raspodele hidroloških veličina sa ciljem proučavanja vodnih resursa; izrada, održavanje i ažuriranje katastra fizičko-geografskih i hidroloških karakteristika slivova; izdavanje stručnih mišljenja; izdavanje hidrometeoroloških uslova.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ