Datum:

31.12.2022

Ocena uslova vlažnosti na osnovu SPI za 1,2,3,6, i 12 meseci

(bazni period 1961-2005)

Mesto
SPI-1 SPI-2 SPI-3 SPI-6 SPI-12

Palić

MV N N MV N
Sombor
MV MV N N US
Novi Sad
N N N MV N
Zrenjanin
N N N MV S
Kikinda
MV MV N N S
B. Karlovac
N MV N MV N
Vršac
N MV N MV N
Loznica
UV UV N UV MV
S. Mitrovica
N N S MV N
Valjevo
N N S JS ES
Beograd
MV MV N MV N
Kragujevac
MV UV N N N

Sm. Palanka

UV UV N JV JV

V. Gradište

UV JV MV UV N

Crni Vrh

MV JV N N S

Negotin

MV UV N N N

Zlatibor

UV UV N US US

Sjenica

UV JV MV N N

Požega

UV MV N ES ES

Kraljevo

N MV N MV N

Kopaonik

MV EV UV EV JV

Kruševac

N UV N JV MV

Ćuprija

MV MV N MV N

Niš

MV UV N JV N

Leskovac

MV JV MV JV MV

Zaječar

MV UV N N N

Dimitrovgrad

MV UV MV EV UV

Vranje

UV UV MV MV N