Datum:

31.1.2024

Ocena uslova vlažnosti na osnovu SPI za 1,2,3,6, i 12 meseci

(bazni period 1961-2005)

Mesto
SPI-1 SPI-2 SPI-3 SPI-6 SPI-12

Palić

N N JV JV UV
Sombor
N N UV MV MV
Novi Sad
N N N N N
Zrenjanin
N N MV JV UV
Kikinda
N N MV UV JV
B. Karlovac
N N N UV MV
Vršac
N N N UV MV
Loznica
N N MV S MV
S. Mitrovica
UV MV UV N MV
Valjevo
MV N JV N UV
Beograd
N N MV MV N
Kragujevac
N S JV N MV

Sm. Palanka

MV N UV N MV

V. Gradište

N N JV EV JV

Crni Vrh

N N JV N MV

Negotin

N US MV MV UV

Zlatibor

N N EV N JV

Sjenica

N N EV UV EV

Požega

MV N JV N MV

Kraljevo

N US UV N MV

Kopaonik

N MV IV UV JV

Kruševac

N US JV UV EV

Ćuprija

N N EV UV EV

Niš

N N EV UV JV

Leskovac

N N UV N UV

Zaječar

N US JV UV N

Dimitrovgrad

N N JV N UV

Vranje

MV N JV MV MV